België telt 10 provincies. 5 Vlaamse provincies en 5 Waalse provincies en elk van deze provincies heeft op zich ook weer een Wetgevende en uitvoerende macht. De provincies wekren allen autonoom maar moeten verantwoording afleggen aan de gewesten, gemeenschappen en ook aan het federale niveau.

De bevoegdheden van de provincies

De provincies hebben ruime bevoegdheden. Ze hebben initiatieven uitgewerkt inzake onderwijs, sociale en culturele infrastructuren, preventieve geneeskunde en sociaal beleid. Ze houden zich ook bezig met leefmilieu, met wegen en waterwegen, economie, vervoer, openbare werken, huisvesting, gebruik van talen,...
De provincies zijn, zoals we reeds zeiden, ondergeschikte besturen die hunbevoegdheden autonoom uitoefenen. Maar dat betekent niet dat ze hun bevoegdheden uitoefenen zonder controle van de hogere overheden. Zo zal een provincieschool worden bestuurd onder de controle van de gemeenschap, terwijl een initiatief inzake ruimtelijke ordening wordt gecontroleerd door het gewest.

De Deputatie langs Vlaamse kant en het Provinciecollege langs Waalse kant is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provinciezaken. Ze heeft onder meer ook de bevoegdheid om vergunningen af te leveren voor de exploitatie van industriële, ambachtelijke, commerciële en landbouwvestigingen die risico's inhouden of schadelijk zijn en die dan ookgecontroleerd moeten worden.De provinciegouverneur van zijn kant beschikt over een reeks bevoegdheden inzake veiligheid en ordehandhaving. Hij organiseert bijvoorbeeld de coördinatie van hulpacties bij rampen van een zekere omvang.Kortom, de provincie heeft op haar grondgebied de verantwoordelijkheid voor alles wat van provinciaal belang is, dus alles wat in het belang van deprovincie moet gebeuren en niet valt onder het algemeen belang van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, of onder het gemeentelijk belang.

De provinciale instellingen

De provincies hebben een provincieraad. De leden van de provincieraad worden rechtstreeks en voor zes jaar verkozen. De provincieraad neemt beslissingen van algemene aard, stemt de provinciereglementen en stelt de provinciale begroting op.

De Deputatie (Vlaams Gewest) of het Provinciecollege (Waals Gewest) voert de besluiten van de provincieraad uit en verzekert het dagelijks bestuur. In het Vlaams Gewest is de Deputatie een college dat bestaat uit zes leden, uit en door de provincieraad verkozen. Zij wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. In het Waals Gewest kiest de provincieraad uit zijn midden een provinciecollege van 6 leden en benoemt één van hen tot de voorzitter van het College.

De leden van het College worden provinciale gedeputeerden genoemd.

De gouverneur is niet verkozen maar wordt door de Vlaamse of Waalse Regering benoemd of afgezet, op eensluidend advies van de (federale) Ministerraad.De gouverneur is de commissaris van de Regering in de provincie, naast zijn functie voor bepaalde materies als commissaris van de federale Regering.

 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!